ဖောက်သည်

လက်ရှိတွင် SHINE သည် မတူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသူ 5000+ အတွက် ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးထားပြီး နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း 40 ကျော်သို့ တင်ပို့ထားသည်။

အာရှ (၅၆)၊

အာရှ

အာရှ (၂)၊
အာရှ (၃)၊
အာရှ (၄)၊
အာရှ (၅)၊
အာရှ (၆)၊
အာရှ (၇)၊
အာရှ (၈)၊
အာရှ (၉)၊
အာရှ (၁၀)၊
အာရှ (၁၁)၊
အာရှ (၁၂)၊
အာရှ (၁၃)၊
အာရှ (၁၄)၊
အာရှ (၁၅)၊
အာရှ (၁၆)၊
အာရှ (၁၇)၊
အာရှ (၁၈)၊
အာရှ (၁၉)၊
အာရှ (၂၀)၊
အာရှ (၂၁)၊
အာရှ (၂၂)၊
အာရှ (၂၃)၊
အာရှ (၂၄)၊
အာရှ (၂၅)၊
အာရှ (၂၆)၊
အာရှ (၂၇)၊
အာရှ (၂၈)၊
အာရှ (၂၉)၊
အာရှ (၃၀)၊
အာရှ (၃၁)၊
အာရှ (၃၂)၊
အာရှ (၃၃)၊
အာရှ (၃၄)၊
အာရှ (၃၅)၊
အာရှ (၃၆)၊
အာရှ (၃၇)၊
အာရှ (၃၈)၊
အာရှ (၃၉)၊
အာရှ (၄၀)၊
အာရှ (၄၁)၊
အာရှ (၄၂)၊
အာရှ (၄၃)၊
အာရှ (၄၄)၊
အာရှ (၄၅)၊
အာရှ (၄၆)၊
အာရှ (၄၇)၊
အာရှ (၄၈)၊
အာရှ (၄၉)၊
အာရှ (၅၀)၊
အာရှ (၅၁)၊
အာရှ (၅၂)၊
အာရှ (၅၃)၊
အာရှ (၅၄)၊
အာရှ (၅၅)၊
အာရှ(၁)၊
အာရှ (၅၆)၊
အာရှ (၅၇)၊
အာရှ (၅၈)၊
အာရှ (၅၉)၊
အာရှ (၆၀)၊
အာရှ (၆၁)၊
အာရှ (၆၂)၊
အာရှ (၆၃)၊
အာရှ (၆၄)၊
အာရှ (၆၅)၊
အာရှ (၆၆)၊
အာရှ (၆၇)၊
အာရှ (၆၈)၊

ဥရောပ

ဥရောပ (၁၁၁၁)၊
ဥရောပ (၂)၊
ဥရောပ (၃)၊
ဥရောပ (၄)၊
ဥရောပ (၅)၊
ဥရောပ (၆)၊
ဥရောပ (၇)၊
ဥရောပ (၈)၊
ဥရောပ (၉)၊
ဥရောပ (၁၀)၊
ဥရောပ (၁၁)၊
ဥရောပ (၁၂)၊
ဥရောပ (၁၃)၊
ဥရောပ (၁၄)၊
ဥရောပ (၁၅)၊
ဥရောပ (၁၆)၊
ဥရောပ (၁၇)၊
ဥရောပ (၁၈)၊
ဥရောပ (၁)၊
ဥရောပ (၁၉)၊
ဥရောပ (၂၀)၊
ဥရောပ (၂၁)၊

အမေရိက

အမေရိက (၁)၊
အမေရိက (၂)၊
အမေရိက (၃)၊
အမေရိက (၄)၊
အမေရိက

အာဖရိက

အာဖရိက (၁)၊
အာဖရိက (၃)၊
အာဖရိက (၄)၊
အာဖရိက (၅)၊
အာဖရိက (၆)၊

Oceania

Oceania